;

NEWS ARTICLE

Back

Surge in lockdown running inspires new campaign / Rhedeg yn ystod y cyfnod clo yn ysbrydoli ymgyrch newydd (Run Wales)

During the 2020 lockdown over 350,000 people in Wales* (18%) stepped outside their front doors to run for their daily exercise. With gyms closed once again and running clubs not able to exercise together, Run Wales is looking for first-time joggers, power walkers and race finishers to join their new campaign From My Door and be a part of a new running movement in 2021.

From My Door hopes to encourage 500,000 people to use the only gateway to exercise we have right now, the front door, as the starting block for fresh air, exercise and thinking time.

Whether it’s five minutes or five miles, the campaign urges people to push themselves to leave their home office, sofa or kitchen table for a few minutes a day and to get through their front door to experience the benefits of running. Anyone can get involved by sharing their experiences and celebrating their achievements using #FromMyDoor on social media.

Plus, those who join in don’t have to feel alone. Run Wales hosts around 100 running clubs across the country, and there are countless independent local running clubs, groups, and challenges that offer support not just in January, but all year round.

Josie Rhisiart, a Run Wales Leader in Anglesey, said: “Five years ago, I was struggling with my weight and mental health, but then I gave running a go. Fast forward to now, and you can’t stop me! Running has helped me enormously throughout lockdown and I have loved seeing people like me – those who didn’t see themselves as runners – falling in love with it. Even though we can’t run together at the moment, we are still motivating each other and sharing running photos, routes and stories. My advice is to start slow and be kind to yourself - you’ll be amazed at what you can do.”

James Williams, Chief Executive Officer of Welsh Athletics, said: “Over the last year, our homes have become our everything. They are our offices, schools, nights in and nights out. But our front doors offer the best starting block to escape the four walls and improve our mental health and wellbeing.

“It was brilliant to see so many people stepping outside their front door to run in their local area in 2020 and this year we hope to encourage even more to join in. All things ‘local’ are more important than ever and we have a huge community of running groups offering support 365 days a year. Whether you run it, walk it or jog it, just be a part of it and help us get Wales moving.”

There will be a virtual running event held on St David’s Day to celebrate a new nation of runners. To get involved, sign up at irun.wales/frommydoor

 

 

Yn ystod cyfnod clo 2020 camodd dros 350,000 o bobl yng Nghymru* (18%) y tu allan i'w drysau ffrynt i redeg ar gyfer eu hymarfer corff dyddiol. Gyda champfeydd ar gau unwaith eto a chlybiau rhedeg yn methu ymarfer corff gyda'i gilydd, mae Rhedeg Cymru yn chwilio am loncwyr tro cyntaf, cerddwyr chwim a hen lawiau i ymuno â'u hymgyrch newydd gan O Fy Nrws a bod yn rhan o fudiad rhedeg newydd yn 2021.

Mae O Fy Nrws yn gobeithio annog 500,000 o bobl i ddefnyddio'r unig borth i ymarfer corff sydd gennym ar hyn o bryd, y drws ffrynt, fel y man cychwyn i gael awyr iach, ymarfer corff ac amser meddwl.

Boed yn bum munud neu bum milltir, mae’r ymgyrch yn annog pobl i wthio eu hunain i adael eu swyddfa gartref, soffa neu fwrdd cegin am ychydig funudau’r dydd ac i fynd trwy eu drws ffrynt i brofi buddion rhedeg. Gall unrhyw un gymryd rhan trwy rannu eu profiadau a dathlu eu cyflawniadau gan ddefnyddio #OFyNrws ar gyfryngau cymdeithasol.

Hefyd, does dim rhaid i'r rhai sy'n ymuno deimlo'n unig. Mae Rhedeg Cymru yn cynnal tua 100 o glybiau rhedeg ledled y wlad, ac mae clybiau, grwpiau a heriau rhedeg lleol annibynnol di-ri sy'n cynnig cefnogaeth nid yn unig ym mis Ionawr, ond trwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Josie Rhisiart, Arweinydd Rhedeg Cymru yn Ynys Môn: “Bum mlynedd yn ôl, roeddwn yn cael trafferth gyda fy mhwysau ac iechyd meddwl, ond yna rhoddais gynnig ar redeg. A rŵan? Ni allwch fy rhwystro! Mae rhedeg wedi fy helpu’n aruthrol trwy gydol y cyfnod clo ac rwyf wedi bod wrth fy modd yn gweld pobl fel fi - y rhai nad oeddent yn gweld eu hunain fel rhedwyr - yn disgyn mewn cariad ag ef. Er na allwn redeg gyda'n gilydd ar hyn o bryd, rydym yn dal i ysgogi ein gilydd a rhannu lluniau, llwybrau a straeon rhedeg. Fy nghyngor i yw dechrau'n araf a bod yn garedig â chi'ch hun - byddwch chi'n synnu at yr hyn y gallwch chi ei wneud."

Dywedodd James Williams, Prif Swyddog Gweithredol Athletau Cymru: “Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ein cartrefi wedi dod yn bopeth i ni. Nhw yw ein swyddfeydd, ysgolion, nosweithiau i mewn a nosweithiau allan. Ond mae ein drysau ffrynt yn cynnig y bloc cychwyn gorau i ddianc o'r pedair wal a gwella ein hiechyd meddwl a'n lles.

“Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn camu y tu allan i'w drws ffrynt i redeg yn eu hardal leol yn 2020 ac eleni rydym yn gobeithio annog hyd yn oed mwy i ymuno. Mae popeth 'lleol' yn bwysicach nag erioed ac mae gennym ni gymuned enfawr o grwpiau rhedeg sy'n cynnig cefnogaeth 365 diwrnod y flwyddyn. P'un a ydych chi'n ei redeg, ei gerdded neu ei loncian, jyst byddwch yn rhan ohono a'n helpu ni i gael Cymru i symud."

Bydd digwyddiad rhedeg rhithwir yn cael ei gynnal ar Ddydd Gŵyl Dewi i ddathlu cenedl newydd o redwyr. I gymryd rhan, cofrestrwch ar irun.wales/ofynrws