;

NEWS ARTICLE

Back

Ras Rithiol o Gwmpas Cymru - Ras Yr Iaith 2020

Mae’r ymgyrch Ras123 yn cael ei threfnu gan Ras yr Iaithdigwyddiad cenedlaethol sy’n digwydd bob dwy flynedd i godi arian at brosiectau cymunedol a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Roedd Ras yr Iaith 2020 fod gael ei chynnal ym mis Gorffennaf eleni, ond mae wedi ei gohirio tan 2021 yn dilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Yng nghanol yr ansicrwydd sydd ynghylch y Firws Corona dros y misoedd nesaf, penderfynwyd i ohirio’r Ras am eleni. Roedd trefniadau yn mynd rhagddynt, i gynnal Ras yr Iaith mewn nifer o drefi ar draws Cymru ar Orffennaf 7, 8 a 9fed eleni, ond roedd y penderfyniad hwn yn anochel.

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.

Er hyn, mae Ras yr Iaith ar y cyd â’r Mentrau Iaith dros Gymru yn annog y cyhoedd i gymryd rhan mewn ras rhithiol er mwyn codi arian tuag at achos da yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd ymgyrch Ras123 yn annog y cyhoedd i ddilyn 3 cam. Cam 1 – rhedeg neu gerdded 1 milltir neu fwy fel bod y ras yn mynd o gwmpas Cymru (pellter Llwybr Arfordir Cymru a llwybr Clawdd Offa) cynifer o weithiau ag y gall yn ystod mis Mai. Cam 2 – bydd gofyn i’r unigolion/ teuluoedd sy’n cymryd rhan enwebu 2 berson arall i gymryd rhan a cham 3 – rhoi £5 neu fwy drwy’r dudalen Go Fund Me Ras yr Iaith.

Bydd yr arian fydd yn cael ei godi i ymgyrch Ras123 yn cael ei rannu’n deg rhwng elusennau’r 7 bwrdd iechyd yng Nghymru i fynd tuag at anghenion iechyd cymunedol yn eu hardaloedd, sydd dan straen difrifol wrth ymateb i ddatblygiad y Coronafeirws.

Dywed Lowri JonesCadeirydd Mentrau Iaith Cymru, sydd yn trefnu’r ymgyrch ar ran Ras yr Iaith;

“Mae Ras yr Iaith, fel arfer, yn codi arian bob dwy flynedd tuag at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar draws Cymru. Ond mae’r sefyllfa yn dra gwahanol eleni ac er y siom o orfod gohirio Ras yr Iaith ar ei ffurf arferol, roeddem yn teimlo ei bod yn angenrheidiol i ni godi arian rywsut i gefnogi’r ymdrech yn erbyn Coronafeirws.

Penderfynom drefnu ras rithiol, a rydym yn annog pawb o bob oed i gymryd rhan drwy redeg, loncian neu gerdded un milltir, tu fewn neu tu allan – wrth gyd-fynd gyda rheolau ymbellhau cymdeithasol wrth gwrs– yna enwebu dau berson i gymryd rhan a rhoi tair punt i’r achos.

Rydym yn benderfynol bod yr arian a gesglir yn cael effaith ledled Cymru, felly bydd yr holl arian a gesglir yn cael ei rannu rhwng 7 elusen y 7 bwrdd iechyd yng Nghymru fydd yn sicrhau fod pob cymuned yn elwa o’r ymgyrch

Read the above information in English and find out more information on how to get involved with the virtual Ras Yr Iaith 2020 http://rasyriaith.cymru/en/2020/ras-rithiol-o-gwmpas-cymru-i-godi-arian-i-iechyd-cymunedol/

Ras yr Iaith is not a competitive race for athletes, Ras yr Iaith is a race for the Welsh language by the Welsh people. Its purpose is to celebrate the Welsh language,  to raise awareness, show confidence in the language and to show the world that the language has support by all, whether you speak the language or not

Ras yr Iaith, along with the Mentrau Iaith language initiatives are asking the people of Wales to take part in a virtual race to raise money during this difficult time. The aim of Ras123 is to run around Wales (the length of the Wales Coast Path and Offa’s Dyke Path combined) as many times as possible during May in 3 steps. Step 1 – run 1 mile or more. Step 2 – participants are encouraged to nominate 2 others to take part and step 3 – to contribute £5 or more to the Ras yr Iaith Go Fund Me Page.

Facebook page https://www.facebook.com/rasyriaith.cymru/

img