;

NEWS ARTICLE

Back

Actif Sport and Leisure Centres have re-opened its doors to customers

Leisure centres across Carmarthenshire have re-opened their doors following easing of Welsh Government Covid-19 restrictions.

Since May 3, Carmarthenshire County Council re-opened its leisure centres in Llanelli, Ammanford, Carmarthen, Newcastle Emlyn and St Clears and people have also had the first glimpse of the new leisure centre in Llandovery.

The council’s Actif team have welcome people back to see the new and improved facilities that have been put in place during the extended closure.

They include the latest fitness technology and installation of new screens allowing people to take part in many more virtual classes with Actif instructors no matter where they are across the leisure centre locations - for example people could join a yoga class being conducted by an instructor in Carmarthen but take part in the class at another Actif leisure centre.

Brand new fitness equipment has been installed at Newcastle Emlyn Leisure Centre and the new Llandovery Leisure Centre, with features allowing gym-goers to surf the web, watch TV, log in to their social media accounts or watch YouTube videos whilst they work out; and new spin bikes and spin technology that will further enhance the indoor cycling experience at all leisure centres and enable even more virtual spin classes to take place county-wide.

Customers will also enjoy improvements at individual centres, including Carmarthen where a new eight-lane athletic track provides first-class facilities for sprint training and field event disciplines such as javelin, high jump and hammer, as well as improved tennis courts. New café furniture and décor further enhances the social areas of the centre, and the Synrgy workout rig has been relocated closer to the gym.

In Amman Valley, people will make use of refurbished changing rooms and toilet areas, as well as additional rest and social areas which have had a fresh makeover.

Improvements have also been made in the leisure centre grounds, including extended and enhanced car parking and pedestrianised areas in Carmarthen, and the installation of bike shelters for customers to secure their own, or make use of a range of e-bikes that will be available to hire in the near future in Amman Valley, Carmarthen and Llanelli leisure centres.

The council’s Head of Leisure, Ian Jones, said:

“We can’t wait to see our leisure centres open again and to welcome back familiar faces and new members who I’m sure will enjoy a range of new facilities we’ve been working hard to deliver during lockdown,” he said.

“We know how much people have missed their leisure centres, and our staff have certainly missed seeing people too.

“We want to reassure our members and guests that we have worked diligently to ensure they can return and visit safely - we have robust Covid-19 safety measures in place and our leisure centres will be carefully managed to keep everyone safe.”

From Monday, May 3, leisure centres will re-open and restart even more sessions and activities in line with Welsh Government guidelines including gyms for individual sessions, lane swimming in the pools, one to one swimming lessons, indoor fitness classes and organised indoor sports bookings for up to 15 people.

Free outdoor fitness classes and sessions for tennis, astroturf sports and athletics track are already taking place and will continue to be available, but spaces are limited and must be booked in advance.

For more information about Carmarthenshire leisure centres, to join or get advice about memberships, book slots to visit and more, visit www.actif.wales and search Actif Sport and Leisure on social media.

 

_____________________________________________________________________

 

Mae canolfannau hamdden ledled Sir Gaerfyrddin wedi ailagor ei drysau yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Ers 3 Mai, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ailagor ei ganolfannau hamdden yn Llanelli, Rhydaman, Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr a hefyd mae pobl wedi cael cipolwg am y tro cyntaf ar y ganolfan hamdden newydd yn Llanymddyfri.

Mae tîm Actif y Cyngor wedi croesawu pobl yn ôl i weld y cyfleusterau newydd a gwell sydd wedi cael eu gosod yn ystod y cyfnod cau estynedig.

Maent yn cynnwys y dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf a gosod sgriniau newydd sy'n caniatáu i bobl gymryd rhan mewn llawer mwy o ddosbarthiadau rhithwir gyda hyfforddwyr Actif waeth pa ganolfan hamdden maent ynddi - er enghraifft, gallai pobl ymuno â dosbarth ioga sy'n cael ei arwain gan hyfforddwr yng Nghaerfyrddin o ganolfan hamdden Actif arall yn y sir.

Mae cyfarpar ffitrwydd newydd sbon wedi'u gosod yng nghanolfan hamdden Castellnewydd Emlyn a'r ganolfan hamdden newydd yn Llanymddyfri, sy'n cynnwys nodweddion fydd yn caniatáu i'r rheiny sy'n mynd i'r gampfa syrffio'r we, gwylio'r teledu, mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu wylio fideos YouTube wrth iddynt ymarfer corff; a beiciau chwilbedlo newydd a thechnoleg chwilbedlo fydd yn gwella'r profiad beicio dan do ymhellach ym mhob canolfan hamdden ac yn galluogi hyd yn oed mwy o ddosbarthiadau chwilbedlo rhithwir gael eu cynnal ledled y sir.

Gall cwsmeriaid hefyd fwynhau'r gwelliannau mewn canolfannau unigol, gan gynnwys Caerfyrddin lle mae trac athletau newydd ag wyth lôn yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer hyfforddiant sbrintio a champau maes megis gwaywffon, naid uchel a thaflu morthwyl, yn ogystal â gwell cyrtiau tennis. Mae décor a chelfi newydd y caffi yn gwella llecynnau cymdeithasol y ganolfan ymhellach ac mae'r offer Synrgy wedi symud yn agosach at y gampfa.

Yn Nyffryn Aman, bydd pobl yn gallu defnyddio'r ystafelloedd newid a'r toiledau sydd wedi cael eu hadnewyddu, yn ogystal â llecynnau ymlacio a chymdeithasol ychwanegol sydd wedi cael gweddnewidiad ffres.

Mae gwelliannau hefyd wedi'u gwneud ar dir y canolfannau hamdden, sy'n cynnwys mwy a gwell llefydd parcio a llecynnau i gerddwyr yng Nghaerfyrddin ac yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin a Dyffryn Aman, mae cysgodfannau beiciau wedi'u gosod er mwyn i gwsmeriaid gadw'u beiciau yn ddiogel neu ddefnyddio amrywiaeth o e-feiciau fydd ar gael i'w llogi yn y dyfodol agos.

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden y Cyngor:

“Rydym yn edrych ymlaen i weld ein canolfannau hamdden yn agor eto ac i groesawu wynebau cyfarwydd yn ôl ac aelodau newydd ac rwy'n siŵr y bydd pawb yn mwynhau'r ystod o gyfleusterau newydd rydym wedi bod yn gweithio'n galed i'w darparu yn ystod y cyfnod clo," dywedodd.

“Rydym yn gwybod faint mae pobl wedi gweld eisiau eu canolfannau hamdden ac mae ein staff yn sicr wedi gweld eisiau'r cwsmeriaid hefyd.

“Rydym eisiau sicrhau ein haelodau a'n gwesteion ein bod wedi gweithio'n ddiwyd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dychwelyd ac ymweld â'r canolfannau hamdden mewn modd diogel - mae gennym fesurau diogelwch Covid-19 cadarn mewn lle a bydd ein canolfannau hamdden yn cael eu rheoli'n ofalus er mwyn cadw pawb yn ddiogel."

O ddydd Llun, 3 Mai, bydd canolfannau hamdden yn ailagor ac yn ailddechrau hyd yn oed mwy o sesiynau a gweithgareddau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru gan gynnwys campfeydd ar gyfer sesiynau unigol, nofio mewn lonydd yn y pyllau nofio, gwersi nofio un-i-un, dosbarthiadau ffitrwydd dan do ac archebion ar gyfer chwaraeon dan do wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 15 o bobl.

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn yr awyr agored a sesiynau ar gyfer tennis, chwaraeon astrotyrff a'r trac athletau eisoes yn digwydd a byddant yn parhau i fod ar gael ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfannau hamdden Sir Gaerfyrddin, i ymuno neu gael cyngor am aelodaeth, archebu slotiau i ymweld â’r canolfannau a llawer mwy, ewch i www.actif.cymru a chwiliwch am Chwaraeon a Hamdden Actif ar y cyfryngau cymdeithasol.

img