;

NEWS ARTICLE

Back

Actif Schools Challenge - Million Minutes / Her Ysgolion Actif - Miliwn o Funedau

With schools currently closed, Actif Sport and Leisure' aim is to get as many pupils as active as possible whilst learning from home. They have created a fun and exciting project that will capture the attention of pupils across Carmarthenshire. Through primary and secondary schools, the team want to collectively achieve 1 million active minutes through activities of the pupil’s choice!

The Actif Million Minutes started on the 1 February and will run until 1 March. Over 70 schools signed up and all of them are now busy encouraging their pupils to be active and record their daily minutes. Each school upon registering was given a target to achieve which is based on the number of pupils in the school.

Share your Actif minutes journey

If your school or child is taking part in the Actif Million minutes Actif would love for you to share your daily active minutes. All you need to do is follow on Facebook (Actif Sport and Leisure) or tag on Twitter (@SportCarms) and remember to use the hashtag #MillionActifMinutes

Click here to see some of the inspiring pictures, videos and posts of all taking part in the challenge. 

Submitting your minutes 

All registered schools will have received a survey link which will allow pupils to submit their active minutes in an easy,  accessible format.

To submit your active minutes for your school please click on the link

 

 

Gan fod ysgolion ar gau ar hyn o bryd, nod Chwaraeon a Hamdden Actif yw cael cynifer o ddisgyblion mor egnïol â phosibl wrth ddysgu gartref. Maent wedi creu prosiect hwyliog a chyffrous a fydd yn dal sylw disgyblion ledled Sir Gaerfyrddin.  Drwy hysgolion Cynradd ac Uwchradd, maent am gyflawni miliwn o funudau o ymarfer ar y cyd drwy weithgareddau o ddewis y disgybl!

Dechreuodd Her Miliwn Munud Actif ar 1 Chwefror a bydd yn para tan 1 Mawrth. Ymunodd dros 70 o ysgolion ac mae pob un ohonynt bellach yn brysur yn annog eu disgyblion i fod yn egnïol a chofnodi eu munudau dyddiol. Anogir ysgolion i gofrestru, a byddant yn cael gwybodaeth yn uniongyrchol. Ar ôl cofrestru, bydd gan ysgolion darged unigol yn seiliedig ar nifer y disgyblion yn yr ysgol.  Ar ôl i'r ysgol gyrraedd y targed, bydd yr ysgol yn cael ei chynnwys mewn raffl fawr gwerth £500.

Bydd pob ysgol gofrestredig wedi derbyn dolen arolwg a fydd yn caniatáu i ddisgyblion gyflwyno eu cofnodion gweithredol mewn fformat hawdd ei gyrraedd.

Rhannwch eich taith munudau Actif

Os yw'ch ysgol neu'ch plentyn yn cymryd rhan yn yr Miliwn munud Actif, byddai Actif wrth eich bodd pe baech chi'n rhannu'ch munudau gweithredol dyddiol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dilyn ar Facebook (Actif Sport and Leisure) neu dagio ar Twitter (@SportCarms) a chofiwch ddefnyddio'r hashnod #MiliwnMunudActif

Cliciwch yma i weld rhai o'r lluniau a fideos o'r rhai sy'n cymryd rhan yn yr her.

Cyflwyno'ch munedau 

I gyflwyno'ch munedau actif ar gyfer eich ysgol cliciwch ar y ddolen